LUKUVUOSITIEDOTE 2016-2017

Lukuvuoden työ- ja loma-ajat 2016-2017

Työaika alkaa syksyllä 11.8.2016 (to) ja päättyy 22.12.2016 (to).

Syysloma on viikolla 42 eli 17.10.2016 (ma) – 21.10.2016 (pe).

Joululoma on 23.12.2016 (pe) – 8.1.2017 (su).

Työaika alkaa keväällä 9.1.2017 (ma) ja päättyy 3.6.2017 (la).

Talviloma on viikolla 8 eli 20.2.2017 (ma) – 24.2.2016 (pe).

Koulun johtokunta

Varsinaiset jäsenet 2013 – 2016

Pekka Viukari, puh. 050 553 9389, puheenjohtaja, pekka.viukari@vuotekno.fi

Kristina Ahlström, varapuheenjohtaja

Erja Ursin

Ülo Parts

Anne Pakkanen

Anne Luhtanen, opettajajäsen (Puistolan raitti)

Merja Markkanen, opettajajäsen (Nurkkatie)

Maija Isola, henkilökuntajäsen

Päivi Hakala, sihteeri 

Varajäsenet:

Arzu Caydam-Lehtonen

Milja Ahokas

Milja Vepsäläinen

Sanna Mäkelä

Anneli Kunnas

Kaarina Markkula

Koulun ja oppilaitoksen hallintoelimenä on johtokunta. Johtokunnat ohjaavat ja kehittävät koulujen ja oppilaitosten toimintaa. Ne toimivat myös linkkeinä ympäröivään yhteiskuntaan. Opetuslautakunnan suomen- ja ruotsinkieliset jaostot asettavat johtokunnat tehtäväänsä. Johtokunta on opetuslautakunnan alainen. Johtokuntien toimikausi on neljä vuotta. Nykyiset johtokunnat on asetettu tehtäväänsä vuosiksi 2013 – 2016.

Vanhempainyhdistys

Puistolan ala-asteella toimii aktiivinen vanhempainyhdistys, joka on järjestänyt monenlaista toimintaa oppilaiden hyväksi. Vanhempainyhdistys on mm. rahoittanut kerhoja, jakanut stipendejä ja rahoittanut pokaalihiihtojen palkinnot. Yhdistys ei ole koulun virallinen hallintoelin, vaan yhdistysmuotoinen ja vapaaehtoisuuteen perustuva yhteistyön tekijä kotien ja koulun välillä. Tervetuloa mukaan toimintaan!

Vanhempainyhdistyksen puheenjohtajana toimii Teija Isomäki, teija.isomaki69@gmail.com

 

Koulupäivän rytmitys

* 8.15- 9.00

* 9.00- 9.45

* 9.45- 10.00 välitunti

* 10.00- 10.45

* 10.45- 11.00/11.00- 11.15 ruokailut alkavat

* 11.00/ 11.15- 11.45/ 12.00

* 12.00- 12.15 välitunti

* 12.15- 13.00

* 13.00- 13.15 välitunti

* 13.15- 14.00

* 14.00- 14.45

Tiedottaminen

Koulun tiedottaminen tapahtuu pääosin Wilmassa. Wilmaa kannattaa käydä tutkimassa vähintään viikoittain, mieluiten päivittäin, koska opettajien viestintä kotien kanssa tapahtuu ensisijaisesti Wilman välityksellä.

Wilmatunnusten tai salasanojen kadotessa kannattaa olla yhteydessä koulusihteeri Maija Isolaan: maija.isola@hel.fi

Yhteystietojen tarkistuspyyntö

Oppilaiden huoltajia pyydetään tarkistamaan omat yhteystietonsa Wilmasta. Jos yhteystietoihin on tullut muutoksia, pyydämme teitä muuttamaan tiedot suoraan Wilmaan. Yhteystiedot löytyvät Wilman oikeasta yläkulmasta, jakoavaimen alta.

Poissaolot

Oppilaan poissaoloon koulun loma-aikojen ulkopuolella tulee anoa lupa. Poissaoloanomus tehdään sitä varten laaditulla lomakkeella, joka löytyy koulun kotisivuilta.

Poissaololupia anotaan seuraavasti:

  • opettajalta, kun poissaoloaika on korkeintaan viisi koulupäivää
  • rehtorilta, kun poissaoloaika on enemmän kuin viisi koulupäivää

Loma-anomus lähetetään koululle hyvissä ajoin ennen aiottua lomaa. Lupaa anottaessa opettajalle selvitetään, miten kyseisen ajanjakson koulutehtävät hoidetaan. Koulun toive on, että lomamatkat tehdään mahdollisuuksien mukaan koulun loma-aikoina.

Oppilaan sairastumisesta on ilmoitettava kouluun välittömästi. Sairasta lasta ei tule lähettää kouluun, koska silloin lapsi todennäköisesti tartuttaa myös muita. Tieto lapsen sairastumisesta välitetään opettajalle Wilman välityksellä.

 Vanhempainillat

Puistolanraitin ala-asteen yhteinen vanhempainilta pidetään Nurkkatien toimipisteen juhlasalissa torstaina 1.9. klo 18 (käynti monitoimitalon pääovesta, A-ovi). Luokanopettajat tiedottavat luokkien omien vanhempainiltojen ajankohdista myöhemmin. Tervetuloa!

Lukuvuoden aikana järjestetään tiedotustilaisuuksia koskien kielivalintoja ja uusien ekaluokkalaisten kouluvalintaa. Lisäksi luokat voivat pitää vanhempainiltoja tarpeen mukaan esimerkiksi leirikoulun tai muun yhteisen tapahtuman suunnittelemiseksi.

Tukiopetus

Tukiopetus on oppilaille tilapäisesti annettavaa yksilö- tai pienryhmäopetusta, jota antaa yleensä oma opettaja. Tukiopetus on yksi tukimuoto oppilaan koulunkäynnin ja oppimisen edistämiseksi. Tukiopetusjakso voi olla yhden tai kahden kerran mittainen tai sitten pitkäaikainen tukimuoto. Tukiopetusta voidaan antaa esimerkiksi pitkäaikaisen sairauden aiheuttaman poissaolon vuoksi tai oppimisvaikeuden/lisätuen tarpeen vuoksi jossain yksittäisessä oppiaineessa. Tukiopetustunnit voivat sijoittua lukujärjestykseen joko ennen koulupäivää tai välittömästi sen jälkeen. Tukiopetuksen antamisesta tiedotetaan aina huoltajia ja myös huoltajat itse voivat tehdä siitä aloitteen huomatessaan lapsen tarvitsevan tukea opintoihinsa.

Oppilashuolto

Koulun moniammatillinen oppilashuoltoryhmä tukee ja auttaa oppilaita oppimisessa ja kasvussa. Ryhmän tehtävänä on huolehtia siitä, että oppilas saa tarvitsemansa tuen koulunkäyntinsä edistymiseksi. Ryhmään kuuluvat rehtori, erityisopettaja, terveydenhoitaja, kuraattori ja psykologi ja työtä tehdään aina yhteistyössä opettajien kanssa. Oppilashuoltoryhmä toimii yhteistyössä moniammatillisena ryhmänä, mutta sen eri jäsenillä on omat tehtävänsä.

Koulupsykologi auttaa lasten oppimiseen, kehitykseen ja kasvatukseen liittyvissä kysymyksissä. Tämä tapahtuu yhteistyössä vanhempien kanssa.

Kuraattori tarjoaa oppilaille ja heidän vanhemmilleen apua tilanteissa, joissa oppilaalla on koulunkäyntiin, kotitilanteeseen, vuorovaikutussuhteisiin tai vapaa-aikaan liittyviä ongelmia.

Erityisopetuksen tarkoituksena on auttaa niitä oppilaita, joilla on haasteita yhdessä tai useammassa oppiaineessa. Erityisopetusta annetaan koulupäivän aikana joko täysin henkilökohtaisena ohjauksena, pienryhmissä tai samanaikaisopetuksena. Erityisopettajan tunnit ovat yksi koulun tarjoamista tukimuodoista oppimisen vaikeuksissa. Erityisopettaja antaa myös puheopetusta resurssien sallimissa rajoissa.

Kouluterveydenhuollon perustehtävä on turvata jokaiselle koululaiselle mahdollisimman terve kasvu ja kehitys ja siten luoda edellytykset oppimiselle ja terveelle aikuisuudelle. Kouluterveydenhuolto edistää terveyttä terveysneuvonnan keinoin, tunnistaa ongelmia ja puuttuu niihin varhaisessa vaiheessa, ohjaa tarvittaessa hoitoon sekä luo yhteistyössä terveellisen ja turvallisen oppimisympäristön. 

Koulumatkat

Koulumatkat ovat osa koulupäivää ja oppilaat ovat vakuutettuja myös koulumatkan aikana. Koulumatkoilla tulee noudattaa erityistä varovaisuutta. Kaikkien aikuisten tehtävä on ohjata lapsia liikenteessä. Vaaratilanteita voi syntyä esim. matkapuhelimen käytöstä koulumatkoilla. Koulun aikuiset ohjaavat liikennekäyttäytymistä yhteistyössä huoltajien kanssa.

Puistolan alueen koulujen suositus on, että 1. – 2. -luokkien oppilaat kulkevat koulumatkansa jalkaisin ja koulumatkapyöräily aloitetaan 3. luokalta. Koulumatkoja pyöräillessä on käytettävä aina kypärää. Polkupyöriä säilytetään koulun pihassa niille varatuilla paikoilla ja ne on luonnollisesti syytä lukita koulupäivän ajaksi. Muistutamme myös, että koulu ei vastaa pyörille mahdollisesti koulupäivän aikana tapahtuneista vahingoista.

Jos saatatte lapsianne autolla kouluun, huomioittehan turvallisuuden. Nurkkatien toimipisteessä toivomme teidän jättävän lapsenne Puistolanraitin puoleiselle levikkeelle, että Nurkkatie ei ruuhkaudu aamuisin. Puistolanraitin toimipisteessä turvallisin paikka jättää lapset autosta on parkkipaikka. Koulun pihaan ei saa ajaa.

Liikuntatunnit

Oppilailla tulee olla asianmukaiset joko sisällä tai ulkona tapahtuvaan liikuntaan sopivat vaatteet ja jalkineet. Liikuntatuntien jälkeen peseydytään, joten peseytymisvälineet ja vaihtovaatteet kuuluvat tavalliseen liikuntavarustukseen. Koulu toivoo, että oppilaalla olisi talviliikuntatunneiksi omat luistimet ja mielellään myös sukset. 

Oppilaiden siirtyminen toimipisteestä toiseen koulupäivän aikana

Koulun toimiessa useassa eri toimipisteessä osa oppilaista siirtyy koulupäivän aikana toimipisteestä toiseen. Oppilaiden siirtyessä toimipaikkojen välillä noudatetaan seuraavia toimintatapoja.

Luokka-asteet 1. – 2.

Opettaja vie oppilasryhmän toimipisteestä toiseen. Oppilaat eivät kulje toimipisteiden välillä matkoja itsenäisesti koulupäivän aikana. Sen sijaan siirtymiset koulupäivän jälkeen (esim. ip-kerhoon) ovat mahdollisia. Oppilaan koulupäivä voi alkaa tai päättyä mihin tahansa toimipisteeseen.

Luokka-aste 3.

Opettaja tai koulunkäyntiavustaja valvoo oppilaiden tien ylityksen erillisen valvontalistan mukaisesti. Jos oppilaalla on mukanaan pyörä, tie ylitetään taluttaen ja loppumatkan pyörällä voi ajaa. Oppilaan koulupäivä voi alkaa tai päättyä mihin tahansa toimipisteeseen.

Luokka-asteet 4. – 6.

Oppilaat kulkevat toimipisteestä toiseen itsenäisesti joko kävellen tai pyöräillen. Turvalliseen liikkumiseen kiinnitetään erityistä huomiota ja opettaja käy oman opetusryhmänsä kanssa läpi turvallisen liikkumisen ohjeet. Oppilaan koulupäivä voi alkaa tai päättyä mihin tahansa toimipisteeseen.

Välipalamyynti oppilaille

Palvelukeskuksen järjestämä maksullinen välipalatarjoilu koulumme oppilaille jatkuu tänäkin syksynä. Välipalaa tarjoillaan vain Puistolanraitin toimipisteessä arkisin maanantaista torstaihin klo 13.00 – 13.15. Mikäli luokalla on tuolloin välitunti, eikä tunteja pidetä yhteen, voivat oppilaat käydä välitunnin aikana välipalalla. Välipalojen hinnat vaihtelevat 0,50 – 1,50 euron välillä. Päivittäin on tarjolla 3 – 4 erilaista välipalavaihtoehtoa.

Maksu tapahtuu välipalakortin avulla. Yhden kortin arvo on 10 euroa ja siinä on 12 kpl 0,50 euron arvoista ja 16 kpl 0,25 euron arvoista ruutua. Välipalakortteja ei myydä kouluravintolassa, vaan maksu tapahtuu pankkiin seuraavalle tilille:

SAMPO FI28 8000 1100 3960 02
Nordea FI24 1572 3000 3304 31
OKO FI27 5000 0120 2429 78
Viite: 307090 30349 09502
Saaja: Palvelukeskus / Monipalvelut

Maksutositetta vastaan oppilas saa välipalakortin kouluravintolasta. Tositteessa tulee olla vanhemman allekirjoitus ja päivämäärä. Korttia voi käyttää niin kauan kuin siinä on arvoa jäljellä.  

Opiskeluvälineet ja varusteet

Oppilaat saavat koulusta tarpeelliset perusvälineet koulutyöhönsä (kirjat, vihot, kynät ym.) Koulutyön ehdoton edellytys on, että opiskelussa tarvittavat välineet ovat aina mukana ja niistä huolehditaan asiallisesti. Oppilaiden käyttöön annetut oppikirjat ja muut välineet ovat koulun omaisuutta, ja niitä on käsiteltävä huolellisesti. Kadonnut tai tahallisesti turmeltu opiskeluväline, kuten kirja, on korvattava.

Puhelinten käyttö koulupäivän aikana

Oppilaat voivat pitää puhelimiaan mukana koulussa. Ne kuitenkin pidetään koulupäivän aikana äänettömänä, eikä niitä käytetä päivän aikana soittamiseen, kuvaamiseen, pelaamiseen tms. Puhelimia voidaan kuitenkin hyödyntää opetuksessa ja silloin niitä tietysti saa käyttää opettajan ohjeistamalla tavalla. Puhelimet kuten muutkin oppilaan henkilökohtaiset tavarat ovat koulussa oppilaan omalla vastuulla, eikä niitä ole koulun toimesta vakuutettu.

Tapaturmat koulupäivän aikana

Oppilaat on vakuutettu koulutapaturmien varalta vakuutusyhtiö Fenniassa. Opetusvirasto ja Fennia ovat yhdessä määritelleet ehdot vakuutukselle. Ehtona korvauksille on muun muassa se, että lääkärin hoitoa vaativissa tapaturmissa käytetään julkisia terveyspalveluja ja päivystysaikana Lasten ja nuorten sairaalan palveluja.

Vakuutus on voimassa koulussa tai muussa opetuksen järjestämispaikassa varsinaisella kouluajalla, opetuksen aikana, opetussuunnitelman mukaisessa koululiikunnassa, välitunnilla, hyppytunnilla koulun alueella (näitä ei Puistolanraitin ala-asteen oppilaille ole) ja otettaessa osaa koulun opetussuunnitelman puitteissa järjestämään toimintaan sekä matkalla suorinta tietä kouluun tai koulusta.

Koulumatkoilla tapahtuneista tapaturmista on viipymättä ilmoitettava opettajalle tai terveydenhoitajalle, jotta tapaturmailmoitus voidaan toimittaa vakuutusyhtiöön. Mikäli koulutapaturmasta on koitunut vanhemmille matka- tms. kustannuksia, tositteet niistä sekä tilitiedot, minne korvaus toivotaan maksettavaksi, tulee toimittaa koululle vakuutusyhtiölle lähettämistä varten.

Jos tapaturman seurauksena hoitava lääkäri on määrännyt jatkoseurantaa tai jälkihoitoa, jota voidaan terveydenhoitajan toimesta tehdä, voi se tapahtua koululla niinä päivinä, kun kouluterveydenhoitaja työskentelee koululla, muina päivinä esim. oppilaan omalla terveysasemalla.

Mikäli tapaturman seurauksena oppilas tarvitsee lääkärin määräämää (lääkärinlausunto tarvitaan) pidempiaikaista koulukuljetusta, sen järjestämisestä tulee sopia koulusihteerin kanssa.

Kouluruokailu

Koulun ruokalista noudattaa kuuden viikon rytmiä. Ruokalista löytyy Opetusviraston sivuilta http://www.hel.fi/www/helsinki/fi/paivahoito-ja-koulutus/kouluruokalistat (Ruokalista 2) sekä kouluravintolan ilmoitustaululta. Ruokaan liittyvistä terveydellisistä yms. erikoistarpeista pyydämme ilmoittamaan terveydenhoitajalle, joka välittää tiedon kouluravintolaan. Luokanopettajalle tieto voi myös olla tarpeen, mikäli lapsenne tarvitsee vielä ohjausta ruokavalioon liittyvissä asioissa.

Kouluruokailu on osa koulun tapakasvatusta. Lähtökohtana ovat toiset huomioivat hyvät ruokailutavat – niin käytöksen kuin ruokailuvälineiden käytönkin osalta. Itsepalvelutiskiltä jokainen oppilas ottaa itse ruokansa, juuri sen verran kuin jaksaa syödä, mutta kaikkia ruokalajeja maistaen.

Iltapäivätoiminta

Puistolan alueella iltapäivätoimintaa järjestää kolme eri toimijaa: Nanokerhot, Malmin seurakunta ja leikkipuisto Nurkka. Näistä Nanokerho toimii Puistolan raitin toimipisteessä. Iltapäiväkerhon toimintaa koskevissa asioissa kannattaa olla suoraan yhteydessä iltapäiväkerhon vastuuhenkilöihin. Puistolassa Nanokerhojen vastuuohjaajana toimii Nina Weckström: puistolanala@nanokerhot.fi, 044-582 0337. Nanokerhojen toiminnasta vastaa Riia Luoma, riia.luoma@nanokerhot.fi, 050-309 4800.

Nurkkatien toimipisteen kanssa samassa rakennuksessa toimii Leikkipuisto Nurkka. Leikkipuiston iltapäivätoiminnasta voi tiedustella numerosta 310 57521 ja Malmin seurakunnan iltapäivätoiminnasta numerosta 050-324 8405.